Regulamin1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy MK cosmetics sprzedający perfumy pod adresem www.perfumyi.pl prowadzony jest przez MK cosmetics Krzysztof Zieliński z siedzibą ul. Słowackiego13/1 84-300 Lębork NIP: 8411278126  REGON: 770871879

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach sklep zamieszcza na stronie www.perfumyi.pl 
2.2 Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który dostępny jest na stronie www.perfumyi.pl . Na żądanie klienta Sklep przesyła wzorzec umowy droga elektroniczną na wskazany adres e-mail.
2.3. Odmowa akceptacji niniejszego regulaminu oznacza anulowanie złożonego zamówienia.
2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian wynikająca bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.perfumyi.pl wraz ze wskazaniem na końcu regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienie złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień.
2.5. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polski, realizując zamówienia złożone przez osoby posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.6. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.
b. przeglądarki internetowe: Internet Explorer - wersja 9 lub wyżej, Google Chrome - wersja 1.0.154 lub wyżej, Firefox - wersja 4 lub więcej, Opera - wersja 10 lub więcej, Safari - wersja 5 lub więcej,
c. system operacyjny : Windows XP SP2 lub nowszy, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X
d. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
2.7. Znaki towarowe oraz nazwy użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właściciela i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji rodzaju zapachów.

3. Oferta produktowa

3.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym.
3.2. Do wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
3.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
3.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
3.5. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach ( zł ). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Informacje o zmianach nastąpi poprzez umieszczenie na stronie www.perfumyi.pl . Zamówienie złożone przez Klientów, a jeszcze nie zrealizowane przez Sklep przed zmianą wskazaną w zdaniu poprzednim, mogą być zmienione według wyboru Klienta dokonanego w drodze pisemnego potwierdzenia email.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

4.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 570 700 916  lub pocztą elektroniczną pod adresem: perfumy.mk@gmail.com  
4.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.
4.3. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne bądź nieprawdziwe.
4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
4.5. Zamówienia przyjmujemy przez 24h / dobę w każdym dniu tygodnia. Realizacja zamówień odbywa się codziennie od pn.– pt.(w dni robocze), w godzinach: 8-16. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, to będzie ono zrealizowane w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy sklepu. Czas realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty jeśli zamawiany towar jest na magazynie.
4.6 Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysyłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
4.7. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1.
4.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć w okresach przedświątecznych. W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej wpłacona należność zostanie zwrócona Klientowi w terminie 5 dni od daty anulowania zlecenia.
4.9 Klient może dokonywać zmian w zamówieniach lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest przez kontakt telefoniczny ze Sklepem bądź poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem konta e-mail będą wprowadzane po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez kontakt e-mail i po zweryfikowaniu telefonicznym dokonanym przez obsługę sklepu.
4.10 W przypadku zamówień towaru nie będącego w ofercie sklepu – zamówienie indywidualne- czas realizacji może się wydłużyć o czas sprowadzenia towaru do sklepu. Klienci są informowani o terminie realizacji zamówienia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4.11 Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
4.12 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów :
Dostępne formy płatności:
a.Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
b. gotówką przy odbiorze towaru
c. przelewem na konto bankowe, PayPal, system płatności Shoper,
Z chwila wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy, towar niezwłocznie jest wyłasny na adres kupującego.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. ( PL ) - Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, przesyłając na adres Sklepu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru następuje na adres Sprzedawcy: MK Cosmetics ul.Ul. Słowackiego 13/1 84-300 Lębork
5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przesłać towar w  stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 5.3. Zwrot należności związanej z odstąpieniem od umowy nastąpi w terminie 10 dni roboczych na konto wskazane przez Klienta lub na wskazany adres w zamówieniu.
5.3  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
5.4. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronach www.perfumyi.pl mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

6. Koszty przesyłki

6.1. Koszt przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient. Tabela opłat dostępna jest na stronie www.perfumyi.pl w zakładce DOSTAWA.

7. Prawa autorskie

7.1 Wszelkie kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych na stronie www.perfumyi.pl bez zgody firmy MK COSMETICS jest zabronione.

8. Dane osobowe

8.1 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.perfumyi.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.2 ( PL) - Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póź. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
8.3 W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

9. Ochrona danych osobowych

9.1.( PL ) Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę MK Cosmetics w celu prawidłowej realizacji programów promocyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
9.2.  Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Firma MK COSMETICS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej www.perfumyi.pl.
10.2. MK Cosmetics zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu promocyjnego bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 6.1 Regulaminu.
10.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy MK Cosmetics oraz na stronie www.perfumyi.pl .
10.4. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z pierwszym zakupem produktu.
10.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie www.perfumyi.pl .


 Polub Nas na Facebooku   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl